Čermák a spol.

advokátní a patentová kancelář

Čermák a spol. logo

Intro ikona

„Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme?

S interpretací těchto otázek (a někdy i s odpověďmi) přichází každá filosofie, každé náboženství, každý světonázor. I tak protichůdní myslitelé jako sv. Augustin a Jacques Monod by se možná shodli na tom, že člověk je tím, odkud přichází a kam jde, definován. Je-li esenciální vlastností života jeho tendence se replikovat v určité struktuře, je možná esenciální vlastností člověka tendence podřídit tuto replikaci individuálním záměrům. Jsme stvořeni jako tvořící a tvoříme. Utváříme, uchováváme a přetváříme svět podle jeho zákonitosti, ale i podle našich představ. Duševní vlastnictví je jedním z právních reflexů této esenciální lidské vlastnosti.“

JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.
managing partner

Poskytujeme právní služby v oblasti práv
k duševnímu vlastnictví, průmyslových práv,
obchodního a občanského práva.

Sbírka zákonu

Jsme advokátní a patentová kancelář se zaměřením na právo duševního vlastnictví, zejména průmyslová práva a ochranné známky, a dále na obchodní a občanské právo. Po právní stránce jsme veřejnou obchodní společností advokátů a poskytujeme právní služby podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. Disponujeme týmem více než čtyřiceti odborníků na právo a průmyslověprávní problematiku, včetně patnácti advokátů a pěti patentových zástupců. Na trhu jsme od června 1990. Čermák a spol. je nositelem řady domácích i zahraničních ocenění. K našim klientům dlouhodobě patří přední české i zahraniční společnosti.

Co děláme

V oblasti průmyslových práv provádíme rešerše, zajišťujeme podávání přihlášek patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení, topografií polovodičových výrobků, a to včetně přípravy nezbytných podkladů. Přímo zastupujeme před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, Úradem priemyselného vlastníctva SR, Evropským patentovým úřadem v Mnichově a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v Alicante, jakož i před Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě. V ostatních zemích a teritoriích spolupracujeme s rozsáhlou sítí osvědčených podobně zaměřených kanceláří. Zajišťujeme průmyslověprávní ochranu po celém světě, vypracováváme vhodné strategie při postupu získávání průmyslověprávní ochrany včetně příslušných rozpočtů. Zajišťujeme správu a údržbu portfolií průmyslových práv. Zastupujeme ve sporných řízeních týkajících se průmyslových práv, zejména v určovacím řízení, v řízení o neplatnost patentu, zrušení užitného vzoru, v řízeních o prohlášení neplatnosti a o zrušení ochranných známek. Zastupujeme rovněž před soudy v ČR a SR ve věcech porušování práv k duševnímu vlastnictví, ve věcech nekalé soutěže a občanskoprávních a obchodních sporech. Zastupujeme též ve sporných řízeních před Evropským patentovým úřadem a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Shrnutí

 • zastupování před správními soudy a Ústavním soudem ČR;
 • zastupování před evropskými soudy a Evropským soudem pro lidská práva;
 • zastupování ve správních řízeních, stížnosti radě pro reklamu, zastupování před ÚOHS;
 • zastupování v soudních řízeních ve věcech občanských a obchodních věcech;
 • licenční a jiné smlouvy;
 • příprava právních posudků a stanovisek.
 • Právo duševního vlastnictví

  Mezi práva k duševnímu vlastnictví patří patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, topografie polovodičových výrobků, jakož i autorské právo a práva související s právem autorským. Mezi práva k duševnímu vlastnictví v širším slova smyslu patří i nekalá soutěž a obchodní firma (obchodní jméno).

 • Průmyslová práva

  K průmyslovým právům patří zejména ta práva k duševnímu vlastnictví, která podléhají registraci u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo podobného úřadu. Jsou to zejména patenty na vynálezy a užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky.

 • Vynálezy/patenty a užitné vzory

  Vynálezy jsou nová tvůrčí technická řešení. Tato řešení musí splňovat podmínku novosti a průmyslové využitelnosti a dále, v různé míře, tzv. vynálezecké výše. Právní formou ochrany vynálezů jsou patenty a užitné vzory, které se registrují u Úřadu průmyslového vlastnictví, popř. obdobných zahraničních nebo nadnárodních institucí.

 • Právní ochrana značek/ochranné známky

  Značky jsou slova, loga, symboly, obrázky a jiná označení, která používají podnikatelé na trhu k odlišení svých výrobků a služeb. Právní formou ochrany značek jsou zejména ochranné známky. Ochranné známky se registrují u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo obdobných zahraničních mezinárodních, resp. nadnárodních institucí. Za určitých okolností právní řád přiznává ochranu i nezapsaným označením, tj. značkám neregistrovaným jakožto ochranné známky.

 • Průmyslové vzory

  Průmyslové vzory jsou estetická řešení vzhledu výrobků nebo jeho části. Právní ochranu průmyslového vzoru lze získat především jeho registrací u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR nebo Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

 • Nekalá soutěž

  Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilá přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Mezi taková jednání patří např. klamavá reklama, neoprávněné používání ochranných známek, ale i nezapsaných značek, parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování a porušení obchodního tajemství. Proti nekalé soutěži se lze bránit zejména žalobou před civilními soudy.

 • Obchodní právo

  V oblasti obchodního práva poskytujeme poradenství při obchodních transakcích, zajišťujeme tzv. due diligence při nákupu společností a podniků, připravujeme společenské smlouvy, zajišťujeme zápisy do obchodního rejstříku a zastupujeme ve sporech mezi společníky obchodních společností, obchodními společnostmi a jejich společníky a mezi podnikateli.

 • Občanské právo

  V oblasti občanského práva sepisujeme všechny druhy smluv a právních dokumentů, poskytujeme poradenství a zastupujeme v soudních sporech.

Váhy

„Naše politika právní pomoci již čtvrt století:

Prozíravost vůči úřadům při získávání a registraci práv.
Poctivost ke smluvním partnerům při převodech a využívání práv.
Přísnost proti porušovatelům při obraně a prosazování práv.“

JUDr. Karel Čermák Dr.h.c.

JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c.
senior partner

Ocenění

 

 • Právnická firma roku 2020 v České republice v oboru duševní vlastnictví
 • Právnická firma roku 2017 v České republice v oboru duševní vlastnictví
 • Právnická firma roku 2014 v České republice
 • Právnická firma roku 2011 v oblasti duševního vlastnictví
 • Právnická firma roku 2011 v oblasti informačních technologií
 • IP Law Firm of the Year 2012 in the Czech Republic
 • IP Law Firm of the Year 2011 in the Czech Republic
 • IP Law Firm of the Year 2010 in the Czech Republic

 

Odkazy

The Legal 500: Patent Litigation Comparative Guide - Contributing firm – Petr Kusý

 https://www.legal500.com/guides/chapter/czech-republic-patent-litigation/?export-pdf

Jsme tým odborníků a specializujeme se
na právo duševního vlastnictví.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Adresa

Čermák a spol.
Elišky Peškové 15
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon

(+420) 296 167 111
fax: (+420) 224 946 724

Mapa

Čermák a spol. mapa

© 2021, Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol.